کار گروهیدر آسا هر موفقیتی حاصل کار گروهی است. باور قلبی ما این است که بدون تشکیل یک گروه همراه و همدل، کارها به سرانجام درستی نمی‌رسد و بهترین نتیجه‌ها به دست نمی‌آید. آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت!
توسعه فردی و شفافیتما در آسا به رشد و پیشرفت فردی هم کمک می‌کنیم و در تعاملات خود، صداقت و شفافیت را در اولویت قرار می‌دهیم. یک آسایی هم پذیرا است و هم جرأت‌مند؛ هم جرأت نقد کردن دارد و هم انتقادات را می‌پذیرد.
یکپارچگیما در آسا به اصل یکپارچگی معتقدیم. کار خود را به قیمت خراب کردن کار دیگری پیش نمی‌بریم، باور داریم که پیشرفت و حال خوب‌مان به هم وابسته است و در ارتباط با طبیعت نیز بر همین اساس عمل می‌کنیم.
ارزشمندی همکاران، سرمایه‌های آسا هستند. ما برای عمر همه همکاران‌‌مان ارزش قائلیم و آن را گرانبهاترین دارایی هر فرد می‌دانیم. با این باور تلاش می‌کنیم فرصتی بسازیم تا در کنار هم زندگی، رشد و شراکت کنیم.

امکانات آسا

صبحانه، میان وعده و نهاربیمه تکمیلیبودجه آموزشیروانشناسی
اتاق بازیزمان کاری منعطفاتاق استراحت

فرآیند استخدام در آسا