کار تیمی در آسا هر موفقیتی حاصل کار گروهی است و ما باور داریم که بدون تیم، کارها به سرانجام درستی نمی رسه. آری به اتفاق، جهان می توان گرفت.
توسعه فردی و شفافیتپیشرفت فردی در آسا خیلی راحته چرا که همه به هم کمک می کنند تا این رشد ایجاد بشه و آسا هم از این رشد هم خوشحاله هم بهره مند،همچنین ما در تعاملات، توافقات و ارتباطاتمون شفافیت و صداقت حرف اول رو میزنه. یک آسایی هم جرات منده و هم پذیرا. جرات نقد کردن داره و پذیرای شنیدن انتقادات
یکپارچگیآسایی کار خودش رو به قیمت خراب شدن کار دیگری درست نمی کنه. چون می دونه که دنیاش و آسا پای اون رو میخوره. برعکس به دیگری کمک می کنه تا کارش زودتر درست بشه تا همه چیز درست بشه. آسایی همین حس رو درباره مردمش، کشورش، دنیا و طبیعت هم داره.
ارزش نهادن آسا به عمر آسایی ها که گرانبها ترین دارایی هر شخص است ارزش قائل است و فرصتی می سازد تا با هم رشد، زندگی و شراکت کنیم.

امکانات آسا

صبحانه، میان وعده و نهاربیمه تکمیلیبودجه آموزشی
اتاق بازیزمان کاری منعطف

فرآیند استخدام در آسا